Holcim brengt natuurlijke kalkmeststof op de markt samen met Monseu

Het wasslib van de steengroeve in Leffe, uitgebaat door Holcim, is rijk aan calciumcarbonaat, een natuurlijk product voor bodemverbetering, voornamenlijk afgenomen door de landbouwsector. In samenwerking met de firma Monseu zag Holcim de mogelijkheid om het slib te recycleren en zo zijn beleid van duurzame ontwikkeling en circulaire economie verder te zetten.

Gewassen granulaten zijn efficiënter

Hoe wordt het slib geproduceerd? Nicolas Rousseau, Sales Manager van Holcim, legt het productieproces uit: "In elke groeve wordt de moederrots gebroken door middel van explosie. Daarna wordt deze getransporteerd naar de breekinstallaties om vervolgens gesorteerd te worden volgens grootte in de zeefinstallatie. Een waterdispersiesysteem boven deze zeven ontdoet deze granulaten van hun fijn stof, waardoor wij onze klanten gewassen granulaten kunnen leveren, dewelke beter presteren dan droge granulaten. De fijne deeltjes, vermengd met water, worden opgevangen en naar een bezinktank, ook wel klaring installatie genaamd, gestuurd. Dit laat aan de ene kant toe de bezonken delen te onttrekken als slib & aan de andere kant een groot deel van het water te recupereren om te hergebruiken tijdens het wasproces van granulaten."
 

De aarde voeden

Tot nu toe werd het wasslib gebruikt voor de aanleg van bermen om zo de steengroeve van Leffe af te bakenen, Deze werden beplant en creëren zo een biotoop die de ontwikkeling van fauna en flora stimuleert. Jean-Luc Monseu, verkoper van het gelijknamige familiebedrijf (intussen geleid door zijn kinderen), stelde Nicolas Rousseau voor om het slib op een andere manier te valoriseren: "Naast veevoeder, zaaigoed, meststoffen en andere gewasbeschermingsmiddelen biedt ons bedrijf landbouwers ook calciumcarbonaat aan. Immers, na stikstof is kalksteen het belangrijkste product voor de landbouwsector: het voorziet planten van calcium en verhoogt de ph van zure bodems. Dat maakt de restproducten van de kalksteengroeve heel interessant. Tot op heden verkochten we deze als droog of nat product. Dankzij het wasslib van de steengroeve van Leffe kunnen we ze nu ook in vloeibare vorm aanbieden, wat zorgt voor een betere en meer gelijkmatige verdeling over de akkers. "
 

Duurzame ontwikkeling, van de steengroeve naar het veld

Holcim was heel enthousiast en heeft het idee onmiddellijk omarmd: "Het past perfect in onze visie van duurzame ontwikkeling en afvalverwerking", aldus Nicolas Rousseau. "Het sluit ook aan op de strategie voor de ontwikkeling van de circulaire economie, zoals omschreven in het document 'Circular Wallonia', dat op 4 februari 2021 door de Waalse regering werd goedgekeurd. "

Holcim profiteerde van de renovatie van zijn bestaande bezinktank in Leffe om deze uit te rusten met een laadsysteem: "Het wasslib kan zo onmiddellijk op een citernewagen of in een door een tractor getrokken beerkar worden geladen, om daarna rechtstreeks op het veld te worden verdeeld", zegt Jean-Luc Monseu.
 

Samenwerken, opwaarderen, behouden

Na contact met het FAVV en de FOD Volksgezondheid werd een aanvraagdossier ingediend. Bijgevolg werd het wasslib erkend als kalkmeststof van het type 'slijpkalkslib' volgens het Koninklijk Besluit betreffende het in de handel brengen en het gebruiken van meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten van 28 januari 2013. Holcim heeft de commercialisering van dit slib toevertrouwd aan de firma Monseu.
Dit akkoord is een goed voorbeeld van een samenwerking met als doel een bijproduct te gaan valoriseren en zo de natuurlijke bronnen beter te bewaren.
 

Hoofdzakelijke hoedanigheden waarvan de gehalten gewaarborgd zijn:
Neutraliserende waarde: 18
Fijnheid door een zeef van 0,16 mm: 90%

Verdere informatie:
Wilt u meer informatie over dit proces, het beleid van Holcim rond duurzame ontwikkeling of de activiteiten van Holcim en Monseu? Aarzel niet om ons te contacteren:

Holcim (België) N.V.
Nicolas Rousseau
Sales Manager Divisie Granulaten
nicolas.rousseau1@holcim.com
+32 (0)477/59.65.23

Ets. Monseu N.V.
Jean-Luc Monseu
Verkoper
info@monseu.be
+32 (0)477/29.75.70