Gegevensbeschermingsbeleid

 

Geldig vanaf 25 mei 2018

Kennisgeving inzake Gegevensbescherming

WelKOM

LafargeHolcim waardeert u als klant of andere contactpersoon die geïnteresseerd is in ons bedrijf en onze producten, technologieën en diensten. Tijdens uw interactie met ons verzamelen en verwerken wij bepaalde van uw persoonsgegevens. Deze Kennisgeving inzake Gegevensbescherming legt uit hoe LafargeHolcim de door u bezorgde persoonsgegevens gebruikt en welke rechten en opties u in verband daarmee hebt. Ze is van toepassing op Persoonsgegevens die u bezorgt aan LafargeHolcim of die worden afgeleid uit dergelijke gegevens. Gebruiksinformatie verzameld door cookies of andere technologieën voor webtracking is onderworpen aan ons Cookiebeleid dat beschikbaar is op de relevante website van LafargeHolcim.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Holcim (België) NV of een aangesloten onderneming van LafargeHolcim die is aangeduid als gegevensverantwoordelijke in de communicatie die u van ons ontvangt of die verantwoordelijk is voor de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens. Gelieve hier te klikken voor de lijst van verbonden ondernemingen van de LafargeHolcim.

VOOR WELK DOEL GEBRUIKEN WIJ uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de volgende doeleinden ("Toegelaten Doeleinden"):

 • Plannen, uitvoeren, beheren en toepassen van uw contractuele zakelijke relatie met de Groep LafargeHolcim (of dat van een derde waarmee u gerelateerd bent), bijv. door het uitvoeren van transacties en bestellingen van producten of diensten, verwerken van betalingen, uitvoeren van de boekhouding, controle, facturatie en incassoactiviteiten, regelen van verzendingen en leveringen, organiseren van herstellingen en verlenen van ondersteunende diensten of andere diensten of zaken die u hebt gevraagd;
 • Handhaven en beschermen van de veiligheid van onze producten, diensten en websites of andere systemen, voorkomen en opsporen van veiligheidsdreigingen, fraude of andere criminele of kwaadwillige activiteiten;
 • Zorgen voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen (zoals verplichtingen om archieven bij te houden), naleving van verplichtingen inzake screening of documenteren (bijv. volgens het mededingingsrecht, exportwetten, wetten inzake handelssancties en embargo’s, anti-omkoperij of corruptiewetten en interne regels, of om witteboordencriminaliteit of witwassen van geld te voorkomen), die kunnen automatische controles omvatten van uw contactgegevens of andere informatie die u geeft over uw identiteit tegen de desbetreffende lijsten van Gesanctioneerde Partijen en contact met u opnemen om uw identiteit te bevestigen in het geval van een mogelijke overeenstemming en documenteren van onze interacties met u indien relevant onder mededingingsrecht;
 • Indien toegelaten door de plaatselijke wetgeving, in het kader van een bestaande zakelijke relatie, u informeren over producten of diensten van LafargeHolcim die gelijkaardig of verwant zijn aan de producten en diensten die u al hebt gekocht of gebruikt binnen die zakelijke relatie;
 • Oplossen van geschillen, uitvoeren van onze contractuele overeenkomsten en opstellen, uitoefenen of verdedigen van juridische vorderingen of
 • Zorgen voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen, bijv. om verkoopdocumenten bij te houden voor belastingdoeleinden of kennisgevingen of andere bekendmakingen te sturen, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

Indien u ons uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven, kunnen wij uw persoonsgegevens ook voor de volgende doeleinden verwerken:

 • Communiceren met u via de kanalen die u hebt goedgekeurd om u up-to-date te houden over de laatste aankondigingen, speciale aanbiedingen en andere informatie over de producten en diensten van LafargeHolcim (met inbegrip van marketing nieuwsbrieven) en events en projecten van LafargeHolcim;
 • Leiden en uitvoeren van events met inbegrip van klantenevents, klantenenquêtes, marketingcampagnes, marktanalyses, tombola’s, wedstrijden of andere promotieactiviteiten of events; of
 • Verzamelen van informatie over uw voorkeuren om een gebruikersprofiel aan te maken om onze communicatie en interacties met u te personaliseren en de kwaliteit daarvan de verbeteren en verhogen (bijvoorbeeld, door middel van nieuwsbrieftracking of websiteanalyses).

Met betrekking tot marketing communicaties (bijv. e-mails en telefoongesprekken) bezorgen wij u waar wettelijk vereist dergelijke informatie nadat u bent ingeschreven  en geven wij u de kans om ook uit te schrijven als u verder geen marketing communicaties van ons meer wenst te ontvangen.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor automatische beslissingen die invloed hebben op u of om andere profielen te creëren dan de hiervoor beschreven profielen.

De wettelijke gronden voor het verwerken van uw persoonsgegevens worden uiteengezet in artikel 6 van de Europese Verordening Gegevensbescherming. Afhankelijk van de bovenstaande Toegelaten Doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken, is de verwerking hetzij nodig voor de uitvoering van een contract of andere zakelijke overeenkomst met LafargeHolcim, om onze wettelijke verplichtingen na te leven (bijv. om pensioendocumenten of documenten voor belastingdoeleinden bij te houden) of met het oog op onze legitieme belangen of die van derden die uw persoonsgegevens ontvangen, altijd op voorwaarde dat dergelijke belangen niet opgeheven worden door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden. Bovendien kan de verwerking gebaseerd zijn op uw toestemming wanneer u ons deze uitdrukkelijk hebt gegeven. 

OMVANG VAN DE persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken meer bepaald  de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Contactinformatie, zoals volledige naam, werkadres, telefoonnummer op het werk, GSM-nummer op het werk, faxnummer op het werk en e-mailadres op het werk,
 • Betaalgegevens, zoals gegevens nodig voor het verwerken van betalingen en het voorkomen van fraude, met inbegrip van nummers van krediet/debetkaarten, beveiligde codenummers en andere informatie i.v.m. facturen;
 • Verdere zakelijke informatie die noodzakelijkerwijs wordt verwerkt in een project of contractuele relatie met LafargeHolcim of vrijwillig wordt bezorgd door u, zoals geplaatste bestellingen, uitgevoerde betalingen, verzoeken en projecten;
 • Informatie verzameld van publiekelijk beschikbare bronnen, integriteitdatabases en kredietinstellingen; en
 • Indien juridisch vereist voor compliance doeleinden: informatie over relevante en belangrijke rechtszaken of andere gerechtelijke procedures tegen u of een derde met wie u banden hebt, of inzake enige interactie met u welke relevant kan zijn onder mededingingsrecht.
 • Bijzondere Persoonsgegevenscategorieën.  In verband met de registratie voor en toegang tot een event of seminarie, kunnen wij mogelijk informatie vragen over uw gezondheid voor identificatiedoeleinden, en mogelijke onbekwaamheden en speciale dieetvereisten. Het gebruik van dergelijke informatie is gebaseerd op uw toestemming. Als u geen informatie geeft over onbekwaamheden of speciale dieetvereisten, zijn wij niet in staat om respectievelijke voorzorgen te nemen.
 • Andere Persoonsgegevens. Mogelijk vragen wij u uw geboortedatum, en gegevens over uw gewoonten of voorkeuren omdat wij u felicitatieberichten willen sturen op belangrijke dagen voor u. Het gebruik van dergelijke informatie is gebaseerd op uw toestemming.

HoE VERZAMELEN WIJ uw persoonsgegevens?

In het algemeen verzamelen wij uw persoonsgegevens rechtstreeks van u. Wij krijgen geen persoonsgegevens van derden, behalve indien hierin specifiek vermeld (bijv. informatie van publiekelijk beschikbare bronnen, integriteitdatabases en kredietinstellingen).

HoE BESCHERMEN WIJ Uw persoonsgegevens

Wij passen fysieke, elektronische en procedurele voorzorgsmaatregelen toe in overeenstemming met de technische stand van zaken en wettelijke vereisten inzake gegevensbescherming om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of inbreuken. Deze voorzorgsmaatregelen omvatten het toepassen van specifieke technologieën en procedures om uw privacy te beschermen, zoals beveiligde servers, firewalls en SSL-versleuteling. Wij zullen te allen tijde de toepasselijke wetten en reglementeringen met betrekking tot de vertrouwelijkheid en beveiliging van persoonsgegevens naleven.

MET WIE DELEN WIJ Uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens als volgt delen:

 • Met onze verbonden ondernemingen binnen de Groep LafargeHolcim wereldwijd als en in de mate als vereist voor de Toegelaten Doeleinden en wettelijk toegestaan. In dergelijke gevallen gebruiken deze entiteiten de Persoonsgegevens voor dezelfde doeleinden en onder dezelfde voorwaarden als uiteengezet in deze Kennisgeving inzake Gegevensbescherming.
 • We kunnen dienstenverleners (zogenaamde verwerkers) opdracht geven binnen of buiten de Groep LafargeHolcim, in het binnen- of buitenland, bijv. gedeelde dienstencentra, om persoonsgegevens te verwerken voor de Toegelaten Doeleinden namens ons en alleen in overeenstemming met onze instructies. LafargeHolcim behoudt het controle over en blijft volledig verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens en neemt gepaste voorzorgsmaatregelen, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, om de integriteit en veiligheid te garanderen van uw persoonsgegevens wanneer we beroep doen op dergelijke dienstenverstrekkers.
 • Met rechtbanken, autoriteiten belast met het uitvoeren van de wet, regelgevende instanties of advocaten indien wettelijk toegestaan en nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor het opstellen, uitoefenen of verdedigen van juridische vorderingen.
 • Anderszins zullen wij uw persoonsgegevens alleen bekendmaken wanneer u ons daartoe opdracht of toestemming geeft, wanneer we daartoe verplicht zijn door de toepasselijke wetgeving of reglementering of indien wij een gerechtelijke of officieel bevel daartoe krijgen, of wanneer we frauduleuze of criminele activiteiten vermoeden.

WAAR WORDEN uw persoonsgegevens VERWERKT?

LafargeHolcim is een wereldwijd actieve onderneming. In de loop van onze bedrijfsactiviteiten kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte (“derde landen”), waar de toepasselijke wetten niet hetzelfde beschermingsniveau voor gegevensbescherming bieden als de wetten in uw thuisland. In dat geval, zullen wij voldoen aan de toepasselijke vereisten inzake gegevensbescherming en gepaste voorzorgsmaatregelen nemen om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te garanderen, meer bepaald door het toepassen van de EU Standaard Contractuele Bepalingen die hier beschikbaar zijn Standaard Contractuele Bepalingen (Overdrachten van Gegevensbeheerder naar Gegevensbeheerder – reeks II) in de Bijlage bij het Besluit van de Europese Commissie van 27 december  2004 en hier Standaard Contractuele Bepalingen (Verwerkers) in Bijlage bij het Besluit van de Europese Commissie van 5 februari 2010 .  U kunt altijd contact met ons opnemen op onderstaande contactgegevens als u meer informatie wenst over deze voorzorgsmaatregelen.

Uw gegevensBESCHERMINGSRECHTEN

Onderworpen aan bepaalde wettelijke voorwaarden kunt u toegang vragen tot uw persoonsgegevens, deze verbeteren, wissen of de verwerking ervan beperken. U kunt zich ook verzetten tegen de verwerking of om gegevensoverdracht vragen. Meer bepaald hebt u het recht om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij van u bewaren. Als u dit herhaaldelijk vraagt, zullen wij dit dienovereenkomstig kunnen aanrekenen. Gelieve artikels 15-22 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming te raadplegen voor meer details over uw gegevensbeschermingsrechten.

Voor bovenstaande verzoeken stuurt u een beschrijving van uw desbetreffende persoonsgegevens met vermelding van uw naam, klantennummer (of ander identificatienummer van LafargeHolcim) naar de onderstaande contactgegevens. Mogelijk vragen wij een bijkomend bewijs van identiteit om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang. Wij zullen uw verzoek zorgvuldig bekijken en met u bespreken hoe we daar best kunnen aan voldoen.

Als u ons uw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken, d.w.z. de intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking, gebaseerd op de toestemming voor de intrekking ervan. In het geval de toestemming wordt ingetrokken, kunnen wij de persoonsgegevens alleen verder verwerken indien er een andere wettelijke grond is voor de verwerking.

Als u ongerust bent over hoe uw persoonsgegevens door ons worden behandeld of als u een klacht wilt indienen, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens om de zaak te laten onderzoeken. Als u niet tevreden bent over onze reactie of van mening bent dat wij uw persoonsgegevens verwerken op een wijze die niet in overeenstemming is met de wet, kunt u klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming in uw land.

BENT U VERPLICHT OM persoonsgegevens TE GEVEN?

In het algemeen bezorgt u ons uw persoonsgegevens volledig vrijwillig; er zijn geen nadelige gevolgen voor u als u ervoor kiest geen toestemming te geven of geen persoonsgegevens te bezorgen. Er zijn evenwel omstandigheden waarin LafargeHolcim geen actie kan ondernemen zonder bepaalde van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld omdat deze persoonsgegevens vereist zijn voor de verwerking van uw bestellingen, om u toegang te geven tot een internetaanbieding of nieuwsbrief of om een wettelijke vereiste compliance screening uit te voeren. In deze gevallen zal LafargeHolcim zonder de relevante persoonsgegevens spijtig genoeg niet in staat zijn aan uw aanvraag te voldoen.

BEWAREN VAN uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden gewist wanneer ze niet langer vereist zijn voor de Toegelaten Doeleinden of wanneer u uw toestemming intrekt (waar van toepassing) en we niet langer wettelijk verplicht zijn of anderszins toestemming hebben om dergelijke gegevens op te slaan. We bewaren eveneens uw persoonsgegevens waar nodig voor LafargeHolcim om zich te handhaven of te verdedigen tegen juridische vorderingen tot het einde van de relevante bewaarperiode of tot de kwestieuze vorderingen geregeld zijn.

WAT ALS IK JONGER BEN DAN 16?

Als u jonger bent dan 16, vragen wij de toestemming van uw ouder/voogd vóór uw persoonsgegevens worden bezorgd. Personen jonger dan 16 mogen ons hun persoonsgegevens niet geven zonder deze toestemming.

Updates VAN DEZE Kennisgeving inzake Gegevensbescherming

Deze Kennisgeving inzake Gegevensbescherming werd voor de laatste maal bijgewerkt in mei 2018. Wij behouden ons het recht voor om deze Kennisgeving van Gegevensbescherming van tijd tot tijd bij te werken en te veranderen in het licht van mogelijke veranderingen in de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken of bij veranderde wettelijke vereisten. Elke verbeterde informatie over de Kennisgeving inzake Gegevensbescherming is van toepassing vanaf de datum waarop ze op ons website wordt gezet of op een andere manier voor u beschikbaar is.

HoE MET ONS CONTACT OPNEMEN

Voor vragen of opmerkingen of als u uw rechten wilt uitoefenen, gelieve onze verantwoordelijke voor de gegevensbescherming te contacteren op:

De heer Marc Deneffe
Avenue Robert Schuman 71, 1401 Nijvel (Baulers)
belgium.privacy@lafargeholcim.com