GO4ZERO update

Door ons GO4ZERO-project kent u de ecologische en klimatologische ambitie van Holcim België: de bouw van een nieuwe klinkerproductielijn via een droog proces op onze historische site in Obourg ter vervanging van de 2 huidige natte ovens. Deze nieuwe lijn zal een uniek en flexibel lucht/zuurstof-verbrandingsproces integreren, om de concentratie van CO2 in gasvormige effluenten om te zetten en koolstofneutraliteit te kunnen bereiken vóór het einde van het decennium. Het is een enorme technologische en economische uitdaging. We bereiden ons dan ook actief voor om onze doelstelling te halen.

Hierbij een update van de laatste ontwikkelingen, dat geleidelijk de verschillende stadia doorloopt om uiteindelijk te komen tot de voltooiing van het GO4ZERO-project:

  • Voor de aansluiting op het spoorwegnet (zowel in Obourg als in Vaulx, waar onze kalkafzettingen zich bevinden) werd een overeenkomst gesloten met Infrabel waarbij ons project in belangrijke mate bijdraagt tot de verwezenlijking van hun strategisch plan voor het goederenvervoer per spoor.
  • Verscheidene overeenkomsten inzake wederzijdse verplichtingen zijn of worden gesloten met toekomstige industriële partners, met name op het gebied van het gastransport en de CO2-behandeling.
  • De aanbestedingen bij fabrikanten van materialen, studiebureaus en civieltechnische bedrijven zijn afgerond. Deze stellen ons in staat de orders te ondertekenen zodra de omstandigheden dit toelaten.
  • De vergunningsprocedure voor de bouw van de nieuwe oven vordert, met inbegrip van de succesvolle afronding van de procedure voor het buiten gebruik stellen van een openbare weg, een stap van cruciaal belang voor het project. Wij hopen de vergunning nog dit jaar te bekomen. We hebben een aantal voorwaarden van de exploitatievergunning voor de kalkafzettingen van Tournaisis kunnen herzien, waardoor we ook verder kunnen met deze te ontginnen.
  • Wij hebben vooruitgang geboekt met ons plan om een van onze historische meren ten noorden van de site van Obourg uit te rusten met 30MW drijvende fotovoltaïsche panelen. In combinatie met het warmte-terugwinningssysteem voor de toekomstige oven zal dit ons meer dan 100GWh groene energie per jaar opleveren, waardoor we minder energieafhankelijk worden.

Het projectteam werkt verder aan een tal van andere aspecten, waaronder investeringssteun. Ondanks uitstekende scores op alle evaluatiecriteria werd het GO4ZERO-project (evenmin als een ander Belgisch project) echter niet geselecteerd in de tweede oproep van de Europese Commissie om projecten te financieren via het Innovation Fund De geselecteerde projecten hebben duidelijk krachtige en dynamische steun gekregen van hun nationale overheden, hetgeen ongetwijfeld heeft bijgedragen tot hun succes. Een derde subsidieronde uit het Innovatiefonds is gepland voor begin 2023. We zijn reeds bezig met de voorbereiding ervan en zullen een nog vollediger en innoverender dossier voorstellen. Wij rekenen erop dat onze regeringen ons project voortaan met concrete en geëngageerde acties bij de Europese autoriteiten zullen steunen. Wallonië, en België in het algemeen, mogen deze kans niet nog eens voorbij laten gaan.

Verder voldoen we ook aan de criteria om in aanmerking te komen voor subsidies van het Europese Just Transition Fund. Wij hopen heel binnenkort bevestiging te krijgen van de Waalse regering over de praktische details van deze belangrijke financieringsbron ter ondersteuning van de ecologische transformatie van de samenleving en het koolstofvrij maken van haar industrie.

GO4ZERO biedt een unieke kans om de positie van Wallonië én België op de industriële kaart van West-Europa te versterken omdat het geïntegreerd is in een netwerk van grote geassocieerde ondernemingen die bezig zijn met het ontwikkelen van de nieuwe economie van koolstofopvang. De aansluiting van onze site op de toekomstige ‘CO2-backbone’ zal ons in staat stellen om ons op de CO2-verwerkingsinstallaties in de haven aan te sluiten alsook op carbon sequestration-installaties die momenteel in ontwikkeling zijn. GO4ZERO past baanbrekende technieken toe en positioneert ons land als innovatieleider op het gebied van decarbonisatie. Het effent de weg naar een Green Valley rond de productie van koolstofarme bouwmaterialen met een lage CO2-voetafdruk, nieuwe grondstoffen en producten gemaakt van afgevangen CO2, en de circulaire economie (aanzienlijke terugwinning van industrieel en bouwafval, verminderd verbruik van natuurlijke hulpbronnen).

We willen deze opportuniteit grijpen om nieuwe industriële perspectieven te openen!