Privacy Policy

 

Dit document beschrijft het privacy beleid ("Privacy Policy") van Holcim en haar verbonden ondernemingen ("Holcim", wij" of "ons") met betrekking tot de persoonsgegevens waarover Holcim beschikt met betrekking tot zakelijke of professionele contacten ("u" of "uw"). 

Holcim hecht belang aan uw persoonlijke levensfeer, omdat wij weten dat u dit ook doet. Holcim engageert zich ertoe om uw persoonsgegevens waarover Holcim beschikt ("Contactgegevens") te verwerken in overeenstemming met deze Privacy Policy en overeenkomstig alle toepasselijke wetgeving en regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens. 

Wij verzoeken u deze Privacy Policy aandachtig te lezen en er nota van te nemen dat wij het regelmatig kunnen wijzigen. Indien wij op eender welk ogenblik deze Privacy Policy besluiten te wijzigen op een manier die ons toelaat uw persoonsgegevens op significant verschillende wijze te verwerken, zullen wij u hiervan per email of op andere wijze inlichten, en u zult de keuze hebben om te beslissen of wij uw Contactgegevens al of niet op deze nieuwe wijze mogen gebruiken. 


Contactgegevens die wij kunnen bijhouden 

Holcim beperkt de persoonsgegevens die we bijhouden tot hetgeen relevant is voor het verschaffen van of het aanbieden van diensten/producten of het drijven van handel op een andere wijze. De Contactgegevens die Holcim kan bijhouden, bestaan ondermeer uit: 

 • Naam

 • Contact informatie (zoals telefoonnummers, adres, emailadres)

 • Andere handels of marketing gerelateerde persoonlijke gegevens (zoals opleiding, handels- of beroepsfunctie, hobby's en interesses, en voedings- en faciliteitenvoorkeur vereist voor het plannen van vergaderingen)

 • Holcim producten en diensten die in het verleden werden aangekocht of die het individu kunnen interesseren

 • Voorkeur wat betreft het marketing kanaal (zoals de persoonlijke voorkeur om per email gecontacteerd te worden en niet per telefoon)

 • Bankgegevens vereist voor facturatie of betalingen, maar enkel in zover dit door uzelf of uw werkgever werd verschaft.


Bronnen van Contactgegevens 

Holcim verkrijgt Contactgegevens wanneer personen: 

 • door hun werkgever aangeduid zijn als ons contact met het oog op het overmaken van voorstellen, het opvolgen van opdrachten van de klant, de facturatie of (voor ondernemingen die diensten aan Holcim verlenen) voor het opvolgen van de dienstrelatie en het betalen van facturen.

 • een Holcim registratieformulier of een ander formulier invullen, of wanneer ze verzoeken om aan onze mailing lijst te worden toegevoegd.

 • goederen of diensten van Holcim kopen.

 • informatie van ons verzoeken.

 • of op een andere manier hun contactgegevens of andere persoonlijke informatie aan Holcim of Holcim werknemers verschaffen.


Contactgegevens kunnen eveneens verkregen worden via gepubliceerde bronnen en via onze verbonden ondernemingen. 


Hoe wij Contactgegevens gebruiken 

Holcim gebruikt Contactgegevens om: 

 • haar klanten goederen, diensten of informatie die wordt gevraagd, te verschaffen

 • klanten en potentiële klanten te adviseren omtrent goederen en diensten die door Holcim of door verbonden ondernemingen worden verschaft

 • contact te behouden met leveranciers, overheidsvertegenwoordigers, journalisten, academici and andere experten.

 • Holcim verkoopt geen Contactgegevens aan derden. Wij kunnen echter dergelijke data met derden delen of aan hen bekend maken in de volgende gevallen: 

 • aan andere ondernemingen van de LafargeHolcim Groep, teneinde consistente dienst/product aanbiedingen aan onze internationale klanten te verzekeren

 • Aangezien we onze business blijven ontwikkelen , is het mogelijk dat wij activa verkopen of aankopen. Indien een exploitatie eenheid van Holcim wordt verkocht of indien een substantieel deel van Holcim wordt verworven, zullen klanten en contact informatie die relevant zijn voor het deel dat verkocht wordt, een onderdeel uitmaken van de overgedragen activa.


Hoe wij onze Contactgegevens beschermen 

Holcim hecht groot belang aan de beveiliging van uw Contactgegevens. Wij passen gepaste technische, administratieve en fysieke beveiligingsmaatregelen toe om ze te beschermen tegen voorzienbaar verlies, ongeautoriseerde toegang, vernietiging, misbruik, wijziging en ongepaste openbaarmaking. Geen enkel systeem of informatie kan echter ten volle beschermd worden tegen eender welk risico. Bijgevolg kunnen wij niet verzekeren of garanderen dat de veiligheid en privacy van de informatie die u ons verschaft, en bijgevolg doet u dit op eigen risico. 

Alle werknemers, consultants en agenten van Holcim zijn verplicht om de bepalingen van deze Privacy Policy na te leven. Bij gebreke hieraan, kan dit leiden tot disciplinaire sancties. 


Opslag en verwerking van gegevens 

Contactgegevens kunnen opgeslagen en verwerkt worden in het land van oorsprong, in de Verenigde Staten, of in andere landen. Holcim mag uw Contactgegevens overdragen aan haar verbonden ondernemingen, kantoren en dienstverleners waar ook ter wereld. In sommige landen kunnen afwijkende gegevensbescherming standaarden bestaan. Wij zullen het nodige doen om ervoor te zorgen dat de overdracht en het opslaan van uw Contactgegevens in overeenstemming is met deze Privacy Policy en met de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levensfeer in uw land. 


Uw rechten 

U kunt op eender welk ogenblik uw voorkeur wat betreft het marketingkanaal wijzigen, of verzoeken dat u voortaan geen enkele communicatie meer van ons ontvangt, door Holcim te contacteren zoals hieronder voorzien (Zie Contact en Klachten). 

U kunt op eender welk ogenblik uw Contactgegevens inkijken en de opdracht geven dat deze gecorrigeerd, aangepast of gewist worden, door ons te contacteren zoals hieronder voorzien. Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om de gevraagde wijzigingen onmiddellijk uit te voeren. U dient er zich echter bewust van te zijn dat het technologisch onmogelijk is om alle en elk deel van de informatie die wij bijhouden over u uit onze systemen te wijzigen of te wissen, en dat Contactgegevens kunnen blijven voortbestaan in onuitwisbare vorm. Wij kunnen gedurende een bepaalde periode Contactgegevens bijhouden in onze back-up systemen. Wij kunnen eveneens bepaalde informatie voor langere periodes bijhouden, zoals wettelijk, contractueel of op grond van de audit vereisten verplicht. 


Cookies

Een cookie is een bestand met een kleine hoeveelheid aan informatie dat een website naar uw browser kan versturen, die het dan op uw computer of uw mobiel apparaat kan opslaan wanneer u een website bezoekt. Voor meer informatie over het gebruik van cookies kan u terecht op http://www.allaboutcookies.org. Wij kunnen cookies gebruiken om het gebruik van de Website mogelijk te maken en om te begrijpen welke delen van de Website uw interesse wekken.

De meeste browsers laten u toe om cookies uit te schakelen of te blokkeren of om een waarschuwing te krijgen alvorens een cookie op uw computer of mobiel apparaat wordt opgeslagen. Gelieve de instructies of het hulpscherm van uw browser te raadplegen voor verdere informatie hierover. Let echter op dat indien u cookies niet aanvaardt, het mogelijk is dat u geen toegang verkrijgt tot bepaalde werkzaamheden die uw ervaring met onze Website efficiënter maken en dat bepaalde werkzaamheden op de Website mogelijks niet goed zullen functioneren. Voor verdere informatie over cookies, gelieve ons Cookie Beleid te raadplegen.


Juridische stappen 

Wij hebben het recht om eender welk Contactgegeven openbaar te maken zonder uw voorafgaande toestemming, indien Holcim te goeder trouw gelooft dat dergelijke actie noodzakelijk is om de rechten, het eigendom, of de veiligheid van Holcim, haar klanten, leveranciers of het publiek te beschermen en verdedigen. 

Wij mogen eveneens Contactgegevens openbaar maken indien wij van oordeel zijn dat dit noodzakelijk is om eender welke toepasselijke wet, regelgeving, wettelijke processen of overheidsverzoeken. Hierbij zullen wij de wetten en regelgevingen op de bescherming van de persoonlijke levensfeer van de betrokken jurisdictie(s) strikt naleven. 

Deze Privacy Policy is ontworpen om een uniforme minimum standaard te realiseren voor de verwerking door Holcim van Contactgegevens voor al onze klanten. Indien de lokale wetgeving strengere standaarden oplegt dan deze die hierin worden uiteengezet, zal Holcim deze persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met deze strengere standaarden. 

Data verzameld via Holcim's websites 
Holcim verzamelt eveneens persoonlijke informatie van de gebruikers van haar websites. Ons gebruik en de verwerking van deze informatie wordt beheerst door Holcim's Website Privacy Policy. Alle persoonlijke informatie die verzameld wordt via onze websites en die gebruikt wordt in Holcim's algemene klant contact en marketing databanken samen met andere Contactgegevens, wordt verwerkt in overeenstemming met de Privacy Policy voor Klant Contactinformatie. 

Contact en klachten 
Indien u vragen hebt of bezorgd bent over deze Policy, nodigen wij u uit om ons te contacteren via e-mail op contact-be@lafargeholcim.com of om dit te bespreken met een Holcim vertegenwoordiger. 


Copyright

Deze internet site, evenals haar inhoud - die op elk moment gewijzigd kan worden -, maakt het voorwerp uit van een uitsluiting van aansprakelijkheid, van een verklaring met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en van een melding met betrekking tot het auteurs- en merkenrecht. 

Deze site wordt niet op formele wijze bijgehouden, zij beoogt enkel om het publiek een makkelijke toegang tot informatie over Holcim, één van de meest belangrijke cementproducenten ter wereld, te verschaffen. 

Deze site en haar inhoud worden beschermd door de toepasselijke Belgische wetten inzake auteursrechten, sui generis bescherming van gegevensbanken en de bescherming van intellectuele eigendom. Indien u niet akkoord gaat met de hiernavolgende bepalingen, verzoeken wij u deze internet site niet verder te gebruiken. 

Vermelding van fabrieksmerken en van auteursrechten. De naam " Holcim, evenals het logo dat verbonden is aan deze naam zijn door Holcim IP Ltd., vennootschap die onderdeel is van de LafargeHolcim Groep, geregistreerde merken. Deze akte verleent geen enkele licentie op eender welk intellectueel eigendomsrecht van Holcim. 

Elke wijziging, verspreiding, distributie, kopie, reproductie, vertaling van het geheel of een deel van deze site of van haar inhoud, onder welke vorm of door middel van welk middel (elektronisch, mechanisch of anders) ook, is strikt verboden. 

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, is de reproductie, heruitzending of eender welk ander gebruik slechts toegelaten voor privégebruik, op voorwaarde dat de oorsprong ervan wordt erkend en dat alle toepasselijke wetgeving inzake auteursrecht gerespecteerd wordt. Elk ander gebruik, zoals, zonder dat deze opsomming limitatief is, een commercieel of politiek gebruik, is strikt verboden. 

Copyright © 2017 Holcim België, Nijvel/België. Alle rechten voorbehouden.